STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas vykdo statinio statybos techninę priežiūrą šia tvarka:

 • prieš statybos pradžią iš užsakovo gauna statybą leidžiantį dokumentą;
 • organizuoja geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje;
 • organizuoja ir dalyvauja užsakovui perduodant statinio statybos vadovui pagal aktą statybvietę bei joje esančių statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą;
 • kontroliuoja, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė bei nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos, statybvietėje esančių statinių nugriovimo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų perkėlimo, želdinių bei aplinkos išsaugojimo dokumentacija, geodezinių ženklų apsauga;
 • tikrina per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų bei normatyvinių dokumentų;
 • statinio projekto sprendiniams neatitinkant faktiškų statybos sąlygų kreipiasi į statytoją (užsakovą) ir į statinio projektuotoją dėl projektinių sprendinių koregavimo;
 • kontroliuoja statybą leidžiančio dokumento, statinio projekto, prisijungimo sąlygų galiojimo terminus;
 • kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti nustatyta tvarka;
 • sustabdo statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai neįteisinti nustatyta tvarka;
 • kontroliuoja statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją nuoseklumą;
 • tikrina, kad statybos produktų bei įrenginių kokybė atitiktų reikalavimus;
 • tikrina ir priima iš statinio statybos vadovo paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas;
 • dalyvauja išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas ir pasirašo jų priėmimo aktus;
 • dalyvauja viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, bei nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos institucijų atliekamuose statinio statybos patikrinimuose;
 • dalyvauja įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, nustatant statinių, priskirtų nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms, saugotinus elementus;
 • tikrina, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktinius;
 • neleidžia naudoti statinio arba jo dalies iki statybos užbaigimo dokumentų surašymo;
 • prižiūri nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbus, organizuoja ir kontroliuoja unikalių, išliekamąją vertę turinčių elementų (saugotinų elementų) išsaugojimą vietoje bei laikinai išmontuojamų vertingų pastato elementų saugojimą sandėliuose (saugyklose);
 • kontroliuoja, kad techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, viešojo administravimo subjektų atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais;
 • kartu su rangovu rengia dokumentus, reikalingus statybai užbaigti.