STATINIO PROJEKTAVIMAS

Techninio projekto rengimas

Techninis projektas, tai pagrindinis projektavimo etapas, kurio sprendiniai detalizuojami darbo projekte.  Techninį projektą, vadovaujantis LR įstatymais ir statybos techniniais reglamentais, rengia atestuoti įmonės specialistai. Parengtas techninis projektas yra vientisas dokumentas, kurio pagrindu:

  • gaunamas leidimas statyti (griauti);
  • skelbiamas statybos konkursas statybos rangovui parinkti (ar rangovas parenkamas kitu būdu);
  • atliekama projekto ekspertizė (kai ji privaloma ar kai jos pageidauja Statytojas);
  • rengiamas statinio darbo projektas;
  • parenkami statybos produktai bei įrenginiai;
  • atliekami statybos darbai;
  • pastatytas statinys atiduodamas ir priimamas naudoti ir teisiškai įregistruojamas (kai nerengiamas darbo projektas).

Darbo projekto rengimas

Remiantis techniniu projektu kompetentingi įmonės specialistai paruošia darbo projektą. Darbo projektas – statinio projekto antrasis privalomas (išskyrus nustatytus atvejus) etapas, kuris:

  • detalizuoja techninio projekto sprendinius;
  • nurodo kaip atliekami statybos darbai, gaminami statybos gaminiai ir dirbiniai;
  • leidžia statinį atiduoti ir priimti, naudoti ir teisiškai įregistruoti.

Statinio projekto vykdymo priežiūra

Tai Statytojo (užsakovo) organizuota statinio projektuotojo atliekama statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, taip pat būtų įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra, laikomasi kokybės ir ekonominių išteklių. UAB „Teeko consulting“ specialistai vykdo savo suprojektuotų statinių projekto vykdymo priežiūras (nuo statinio statybos pradžios iki galutinio ir visiško statybos darbų užbaigimo bei jo pripažinimo tinkamu naudoti).

 

„TEEKO consulting“ specialistai rengiant techninius projektus turi patirties nuo individualaus gyvenamojo namo iki didžiulių šiluminių katilinių.

Esant poreikiui, atstovaujame klientą nuo topografinės nuotraukos gavimo iki darbų priežiūros.