PASTATO ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITAI 

UAB TEEKO consulting“ rengiamo energinio audito tikslas yra suteikti užsakovui techninę pagalbą įvertinant objektą energiniu požiūriu bei pateikti problemų techninius sprendimo variantus, įgalinančius sumažinti objekto energines sąnaudas.

Pastato energijos vartojimo auditai atliekami siekiant gauti finansavimą renovacijos darbams. Taip pat siekiant sužinoti pastato techninę bei inžinerinių sistemų būklę, bei įgyvendinti efektyviausias energiją taupančias priemones. Auditai gali būti atliekami gyvenamiesiems bei viešiesiems pastatams.

Audito atlikimo pastatuose etapai yra šie:
1. Objektą apibūdinančių įvesties duomenų surinkimas;
2. Energetinių parametrų matavimai (esant poreikiui atliekamos termovizinės nuotraukos);
3. Energijos, šalto vandens sąnaudų ir išlaidų techninė analizė, energijos ir šalto vandens sąnaudų balansų sudarymas;
4. Šilumos energijos faktinių sąnaudų patalpų šildymui perskaičiavimas norminiam šildymo sezonui;
5. Energijos ir šalto vandens taupymo priemonių parinkimas ir galimų sutaupymų nustatymas;
6. Pastato šilumos energijos sąnaudų balanso sudarymas;
7. Energijos ir šalto vandens taupymo priemonių ekonominio efektyvumo įvertinimas;
8. Audito ataskaitos parengimas.